วันเด็ก 2010

ศูนย์การค้า N Mark Plaza ได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมกับมีการแจกทุนให้กับเด็กๆ จากโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 10 คน และเด็กด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน จากชุมชนต่างๆ ในเขตบางกะปิ อีก 20 คน รวม 30 คน 30 ทุน ภายในงานนอกจากจะมีการแจกทุนการศึกษาแล้วก็ยังมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน และมีการเล่นเกมส์แจกของต่างๆ ให้เด็กๆ ที่มาร่วมงาน

ภาพบรรยากาศภายในงาน