โครงการ Young DJ. 2007

สำนักงานเขตบางกะปิ ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนคนบางกะปิ FM 90.75 Mhz. โดยบริษัทน้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมฟรี โครงการ Young DJ. 2007 ในระหว่างวันที่
30- 1 กรกฎาคม 2550 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุชุมชนคนบางกะปิ FM 90.75 Mhz.
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้สนใจ ได้เรียนรู้ถึงวิชาชีพการเป็นผู้ประกาศ และนักจัดรายการ อย่างแท้จริง

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Road Show ตามโรงเรียนต่างๆ

 

ภาพบรรยากาศภายในงานกิจกรรม